Ga je stage lopen? Dan is er één papiertje dat je hoogstwaarschijnlijk tegen gaat komen: een stageovereenkomst of stagecontract. Maar wat is een stageovereenkomst precies en wat heb je eraan? Wat staat er in en is het verplicht? Dat lees je allemaal hieronder. Moet je zelf een stagecontract opstellen? Ook dan zit je op deze pagina goed, want onderaan vind je een voorbeeld.

Wat is een stageovereenkomst?

Een stageovereenkomst is een stage contract waarop staat wat jouw rechten en plichten zijn als stagiair. Oftewel: wat wordt er van jou verwacht als stagiair en wat kun jij van het bedrijf en stagebegeleider verwachten tijdens jouw stageperiode. Er staan allemaal praktische zaken in een stageovereenkomst. Denk aan hoe lang jouw stageperiode duurt, of je een stagevergoeding krijgt, wie je stagebegeleider is en hoe het zit als je ziek wordt. Of je nou fulltime stage gaat lopen of een parttime stage hebt, het is altijd goed om voordat je aan de slag gaat een stageovereenkomst te ondertekenen.


Is een stageovereenkomst verplicht?

Nee, een stagecontract is niet verplicht. Maar het is wel verstandig om er een te hebben die zowel jij als je stagebedrijf ondertekenen. Waarom wel een stageovereenkomst? Omdat je natuurlijk niet voor verrassingen wil komen te staan tijdens je stageperiode. Hetzelfde geldt voor je stagebedrijf. Nog een pluspunt van een stage contract: je kunt erop terugvallen als dingen in de praktijk toch anders blijken te zijn dan hoe ze op papier staan. Stel dat er een stagevergoeding van € 250,- was afgesproken, maar je € 200,- krijgt uitbetaald? Hoppa, stage contract of stageovereenkomst erbij en je stagebedrijf kan geen kant op.


Wat staat er in een stageovereenkomst?

Iedere stageovereenkomst kan anders zijn. Maar het is in ieder geval goed om onderstaande punten er in op te nemen.

Begin- en einddatum

Wanneer jouw stageperiode begint en wanneer die afloopt.

Uren per week

Hoeveel uur per week je gaat stage lopen, op welke dagen en de werktijden.

Takenpakket

Welke taken en verantwoordelijkheden heb je precies tijdens je stage?

Stagevergoeding

Hoe hoog je stagevergoeding is. Als je deze krijgt, natuurlijk. Een stagevergoeding is namelijk niet verplicht.

Stagebegeleider

Wie je stagebegeleider is en welke functie hij of zij heeft.

Vakantiedagen

Of je vakantiedagen opbouwt en hoe hoog dat percentage is.

Ziekte

Wat je moet doen als je ziek bent en of je deze dagen moet inhalen.


Voorbeeld van een stageovereenkomst

Hieronder vind je een voorbeeld van een stageovereenkomst. Of check het PDF-bestand: Voorbeeld stageovereenkomst PDF.

---

PARTIJEN, DE ONDERGETEKENDEN:

[naam stagegever]

en

[naam stagiair(e)]

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: Artikel 1 - Aanvang en duur

De stageovereenkomst vangt aan op [startdatum] en eindigt op [einddatum].

Artikel 2 - Locatie

Stagiair(e) verricht stagewerkzaamheden in [plaatsnaam].

Artikel 3 - Verantwoordelijkheden

Stagiair(e) zal zijn/haar werkzaamheden naar beste kunnen en met inzet van zijn volledige arbeidskracht verrichten en aanwijzingen van stagegever of van door hem aan te wijzen personen dienaangaande opvolgen.

Stagiair(e) is verplicht de bij stagegever geldende regels in acht te nemen.

Stagiair(e) is verantwoordelijk voor het aanleveren van de stageovereenkomst aan stagegever, welke vanuit het opleidingsinstituut wordt gehanteerd.

Artikel 4 - Begeleiding

Stagegever zal zorg dragen voor de begeleiding van stagiair(e).

Voor je werkzaamheden ten behoeve van [naam bedrijf] zal [naam begeleider] je stagebegeleid(st)er zijn.

Artikel 5 - Werktijden

De officiële openingstijden voor [naam bedrijf] zijn van [tijden]. De reguliere werktijden zijn van [dag] t/m [dag] van [tijdstip] uur tot [tijdstip] uur met dagelijks een pauze van [aantal] minuten. Jouw werkweek bedraagt [aantal] uur per week.

Artikel 6 - Stagevergoeding

De stagevergoeding bedraagt € [bedrag] bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek. De stagevergoeding wordt uitbetaald rond de [dag] van de maand.

Artikel 7 - Reiskostenvergoeding

Stagiair(e) komt in aanmerking voor een reiskostenvergoeding indien hij/zij niet in het bezit is van een ov-studentenkaart. De maximale reiskostenvergoeding is € [bedrag] netto per maand op basis van een 40-urige werkweek.

Artikel 8 - Ziekte

Mocht stagiair(e) gedurende de stageperiode ziek worden, dan dient hij/zij dit op de werkdag voor 09.00 uur telefonisch te melden bij zijn stagebegeleider. De dagen van ziekte dienen aan het eind van de stageperiode ingehaald te worden.

Artikel 9 - Vakantiedagen

Stagiair(e) heeft geen recht op vakantiedagen vanuit stagegever. Stagegever houdt de afspraken aan die het opleidingsinstituut stelt aan een stage. De niet gewerkte dagen dienen aan het eind van de stageperiode ingehaald te worden.

Artikel 10 - Geheimhoudingsplicht

XX

Artikel 11 - Privacy

XX

Artikel 12 - Slotbepalingen

Op deze stageovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Partijen verklaren dat in het bovenstaande de overeengekomen rechten en verplichtingen zijn vastgesteld. Iedere aanvulling of wijziging kan tussen partijen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op [datum] te [plaats]:

Voor akkoord:

_________________________

[Bedrijf]

[Naam]

Voor akkoord:

_________________________

[naam stagiair(e)]

---