Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

In de overeenkomst waar u Stage.nl opdracht geeft om een vacature op de website te plaatsen bevestigt u, dat u de Algemene Voorwaarden gelezen en begrepen heeft en dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Acceptatie van de Algemene Voorwaarden is een voorwaarde voor het gebruik van de diensten van Stage.nl en de website www.stage.nl.

Artikel 1 - Definities
Stage.nl:onderdeel van YoungCapital Group B.V., gevestigd aan de Siriusdreef te Hoofddorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
Opdrachtgever: de rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Stage.nl zoals beschreven op de bedrijvensectie van de website www.stage.nl
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen Stage.nl en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen na het verzenden van de vacaturetekst en/of opdracht voor een andere dienst tezamen met een (eventueel apart verzonden) schriftelijk bevestiging van de bijbehorende tariefafspraak.
Reactie/respons: alle responsgegevens van kandidaten op een geplaatste vacature
Schriftelijk: per e-mail of per post.
Match: het daadwerkelijk aan de slag gaan van een kandidaat bij de opdrachtgever.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van Stage.nl. Na het beëindigen van een overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden nog steeds van toepassing, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Wanneer er sprake is van een overeengekomen afwijking kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige opdrachten. Algemene Voorwaarden die door een opdrachtgever worden gehanteerd, worden door Stage.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven.
 3. Deze Algemene Voorwaarden liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Artikel 3 - Website www.stage.nl

 1. Aan het gebruik van de website www.stage.nl kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Stage.nl doet zijn uiterste best om de informatie die zij op de website verspreiden volledig en actueel aan te bieden.
 3. Het is nadrukkelijk verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stage.nl verveelvoudiging of (her) publicatie van (een deel van) de website van Stage.nl www.stage.nl of de daarop vermelde informatie over te nemen.
 4. Stage.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de website www.stage.nl, de diensten aangeboden door Stage.nl of anderszins.
 5. Het is op Stage.nl niet toegestaan om contactgegevens in de vacature te plaatsen.

Artikel 4 - Diensten

 1. Stage.nl levert drie soorten diensten. De diensten kunnen worden getypeerd als respectievelijk

  1. de diensten met betrekking tot het plaatsen van een vacature zoals deze staan beschreven bij het hoofdstuk tarieven in de bedrijvensectie van de Stage.nl website www.stage.nl.
  2. de diensten zoals die als extra opties beschreven zijn bij het hoofdstuk werkwijze in de bedrijvensectie van de Stage.nl website.
  3. de diensten, anders dan zoals beschreven in de bedrijvensectie van de Stage.nl website, zoals deze op verzoek van en met de opdrachtgever schriftelijk of mondeling overeen worden gekomen.

 2. De diensten zoals deze staan beschreven in de bedrijvensectie van de Stage.nl website hebben als primair doel het werven van studenten voor de inzet als (tijdelijk) personeel.
 3. Voorts zijn voor de diensten, die primair gericht zijn op de werving van studenten zoals beschreven in de bedrijvensectie van de website, zes verschillende tarieven te onderscheiden.
  • Een vacatureplaatsing voor een onbeperkt aantal reacties op de plaatsing van een vacature in één of meerdere studentensteden gedurende één maand.
  • Een direct Mailing waarbij door middel van een gepersonaliseerde e-mail de door de opdrachtgever aangegeven selectie van kandidaten uit de CV database bereikt. Stage.nl zorgt ervoor dat de mail rechtstreeks in de mailbox van de geselecteerde kandidaten terecht komt.
  • Een top vermelding op de homepage waarbij de vacature één maand op de homepage van www.stage.nl staat.
  • De no cure no pay tariefafspraak waarbij betaald wordt per doorgezonden reactie.
  • Een projecttarief wordt in onderling overleg met de opdrachtgever en op maat bepaald voor een specifiek project of een bepaalde periode.

Artikel 5 - Tarieven

 1. Alle door Stage.nl opgegeven of vermelde tarieven zijn exclusief (21%) BTW.
 2. De tarieven die gelden voor de diensten zoals bedoeld in art4 lid1 sub a zijn:

  • Maandvacature: EURO 149 voor een onbeperkt aantal reacties op de plaatsing van een vacature gedurende dertig dagen in maximaal vijf studentensteden.
  • "No Cure No Pay" vacature: Aan het plaatsen van een 'no cure no pay' vacature zijn geen kosten verbonden. U ontvangt sollicitaties en u betaalt EURO 10 voor de contactgegevens van de sollicitanten die reageren op de vacature. Uw vacature staat gedurende dertig dagen online in 1 regio.
  • Landelijke vacature: Voor EURO 447 per maand kunt u een landelijke vacature plaatsen.
  • Top Premium vacature: Voor een meerprijs van 149 EURO kun je een top premium vacature plaatsen. De vacature staat als TOPJOB vermeld op onze website.
  • Direct Mailing: Dit tarief is afhankelijk van het aantal geselecteerde kandidaten.
  • Homepage Banner met een link naar vacatures: EURO 600 per maand.
  • Project: Het tarief wordt in onderling overleg met de opdrachtgever en op maat bepaald voor een specifiek project of een bepaalde periode. Tevens worden er afspraken gemaakt over het betalingsmoment.
  • CV Credits: Door middel van CV Credits kunt u complete toegang krijgen tot de studenten in onze CV database. Het is niet mogelijk om CV Credits te gebruiken om toegang te krijgen tot de gegevens van sollicitanten. U kunt meerdere credits kopen vanaf EURO 10.

 3. Alle overige diensten worden nader geoffreerd in een door Stage.nl verstrekte offerte en/of aanbieding.
 4. Het enkel uitbrengen van een, al dan niet met offerte aangeduide tariefopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht niet tot het sluiten van een overeenkomst met Stage.nl. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen 1 maand is aanvaard.
 5. De opdrachtgever is verplicht het no cure no pay tarief te betalen, ongeacht of er daadwerkelijk een match tot stand komt met betrekking tot de vacature en de student.

Artikel 6 - Werkwijze

 1. Via de bedrijvensectie van de site van Stage.nl kan de opdrachtgever een vacature opgeven volgens de daar omschreven procedure en met gebruikmaking van de geautomatiseerde datavelden.
 2. Via de site kunnen studenten reageren op de door de opdrachtgever geplaatste vacatures voor bijbanen, stages en/of startersbanen. De vacatures worden geanonimiseerd, met uitzondering van bedrijfsnaam en logo, op de site geplaatst, dit wil zeggen dat de contactgegevens van de opdrachtgever niet beschikbaar zijn bij het doorzoeken van de vacaturedatabank.
 3. De opdrachtgever kan eenvoudig objectief vast te stellen criteria aangeven met betrekking tot het basis profiel dat een kandidaat minimaal moet bezitten.
 4. Stage.nl stuurt een bevestiging naar de sollicitant van ontvangst van de reactie, Hierin wordt melding gemaakt dat de opdrachtgever van de vacature zo spoedig mogelijk direct in contact met de student zal treden om te reageren op de sollicitatie. Adverteerder verplicht zich sollicitanten binnen 5 werkdagen na de sollicitatiedatum een reactie te geven. StudentenWerk Online geeft geen garanties af over het aantal sollicitaties binnen de advertentieperiode.
 5. Indien de opdrachtgever ook de payroll van de geworven student via Stage.nl laat plaatsvinden zal Stage.nl dit via een derde partij laten verlopen. Voor payroll gelden aparte voorwaarden die in een aparte overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 7 - Wijzigen van Algemene Voorwaarden en (prijs)condities

 1. Stage.nl behoudt zich het recht voor, te allen tijde de Algemene Voorwaarden en prijzen van haar diensten te wijzigen.
 2. Prijswijzigingen als bedoeld in art. 7.1 worden geacht binnen het redelijke en billijke te worden bijgesteld.
 3. In geval van artikel 7.1 zal Stage.nl de opdrachtgever tijdig schriftelijk op de hoogte stellen. Indien de opdrachtgever de wijziging van de Algemene Voorwaarden en/of (prijs) condities niet aanvaardt is deze gerechtigd de overeenkomst na kennisgeving van de prijswijziging op te zeggen.

Artikel 8 - Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van het bedrijfsprofiel en de vacatureomschrijving. Stage.nl is gerechtigd om de vacaturetekst aan te passen zonder dat de strekking van de inhoud afwijkt van de door de opdrachtgever aangereikte informatie. Stage.nl houdt zich het recht voor om teksten te weigeren die onethisch zijn of die aanzetten tot illegaal gedrag.
 2. De opdrachtgever is verplicht inhoudelijk te reageren op alle respons die Stage.nl naar aanleiding van een geplaatste vacature op haar website toezendt op grond van de tussen opdrachtgever en Stage.nl overeengekomen dienstverlening. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan deze verplichting verbeurt de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van 50 Euro (zegge: vijftig euro) per reactie waarop door de opdrachtgever niet actief is gereageerd welke Stage.nl kan opeisen. Stage.nl zal voorafgaand aan de uitvoering van dit boetebeding, de opdrachtgever middels een aangetekende brief in gebreke stellen.
 3. Bij het gebruik maken van de curriculum vitae gegevens van de studenten, verplicht de opdrachtgever zich tot het beperken van het gebruik van de geraadpleegde en verkregen gegevens van studenten uitsluitend voor het vervullen van de betreffende vacature die geplaatst staat op www.stage.nl, tenzij de betreffende student ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor ander gebruik. De geraadpleegde en verkregen gegevens van studenten zijn vertrouwelijk en blijven eigendom van Stage.nl. Het is de opdrachtgever verboden de gegevens op enigerlei wijze aan derden beschikbaar te stellen, tenzij dit noodzakelijk is voor het invullen van de betreffende vacature. Schending door de derde van de geheimhoudingsverplichting wordt geacht een schending te zijn van de opdrachtgever.
 4. Wij hechten veel waarde aan tevreden klanten, maar ook aan tevreden kandidaten. Daarom vragen wij u om de sollicitaties op korte termijn in behandeling te nemen (ons advies is binnen 3 dagen). Dit om de kwaliteit van de kandidaten database zo hoog mogelijk te houden. De sollicitaties ouder dan 6 weken zullen niet meer inzichtelijk zijn.

Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Stage.nl behoudt zich het recht voor een aanvraag tot het plaatsen van een vacature zonder opgave van redenen niet in een overeenkomst om te zetten en daarmee de vacature niet op de site te plaatsen.
 2. Stage.nl heeft bij de uitvoering van de overeenkomst primair de inspanningsverplichting om studenten te werven. Er geldt geen resultaatsverplichting. Indien Stage.nl aanvullende diensten verleent op het gebied van selectie en/of payroll aanvaardt Stage.nl geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade geleden door de opdrachtgever indien:
  - bij plaatsing de student(en) niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever blijk(t)(en) te voldoen - de student(en) afziet/n van een match en/of bij het niet of niet volledig nakomen van een reeds gemaakte matchafspraak
 3. Stage.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht,vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. Stage.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 6. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Stage.nl de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 7. Stage.nl is uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig ,onjuist of onvolledig verstrekken van informatie of verlenen van medewerking door de opdrachtgever, voor zover zij voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van die informatie en/of medewerking
 8. Afspraken en toezeggingen van Stage.nl zijn voor Stage.nl slechts bindend, indien deze (nadere) afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 9. Stage.nl is niet verantwoordelijk voor een juiste, actuele en volledige opgave van de gegevens in het persoonlijke curriculum vitae van de student. Stage.nl past geen enkel sollicitantgegeven zelf aan.

Artikel 10 - Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen onder vermelding van het factuurnummer en in Euro's waarin is gedeclareerd. Opdrachtgever is niet gerechtigd om, om welke redenen dan ook haar betalingsverplichting op te schorten. Uitsluitend betalingen aan Stage.nl werken bevrijdend.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden zal Stage.nl de opdrachtgever aan het verzuim herinneren en een het incassotraject verder overdragen aan een gerechtsdeurwaarder- en incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede een wettelijke rente, zullen dan op de opdrachtgever worden verhaald. De rente over het opeisbaar bedrag zal per maand worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is (geweest) tot het moment van voldoening van de declaratie. Een gedeelte van een maand zal voor een volle maand worden gerekend. Tevens is Stage.nl bij verzuim van de opdrachtgever gerechtigd om verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling dan wel indien er beslag is gelegd ten laste van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Stage.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Alle betalingen onder €500,- dienen online te worden betaald. Na betaling ontvangt u binnen drie werkdagen een factuur in uw mailbox.

Artikel 11 - Onderzoek, reclames

 1. Onvolkomenheden, fouten en/of klachten over de verrichte werkzaamheden of factuur dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Stage.nl. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stage.nl in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Stage.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Stage.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 12 - Beëindiging en Ontbinding

 1. Stage.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien:
  - de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  - na het sluiten van de overeenkomst Stage.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  - de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Stage.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stage.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Stage.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Stage.nl aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien Stage.nl haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 5. Een overeenkomst op basis van een vacatureplaatsing eindigt na afloop van de vacaturemaand. Een overeenkomst op basis van een no cure no pay tarief kan te allen tijde schriftelijk en met redenen omkleed beëindigd worden. Bij overeenkomsten met een project tarief voor de werving of voor overige diensten worden aparte afspraken gemaakt over de beëindiging.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Stage.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Stage.nl is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuist verstrekte en/ of onvolledige gegevens.
 2. Stage.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet/besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. In alle overige gevallen is Stage.nl aansprakelijk tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is.
 3. Opdrachtgevers zijn, op grond van artikel 6:170 BW, aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door hen die onder hun toezicht werken en zal in voortkomende gevallen Stage.nl vrijwaren, zo ook voor schade die veroorzaakt wordt door medewerkers die via Stage.nl geworven zijn.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Stage.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 5. Indien opdrachtgever aan Stage.nl informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Stage.nl is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de op systemen opgeslagen gegevens van de gebruiker. Stage.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van informatiedragers, elektronische bestanden of software die door Stage.nl zijn verstrekt.
 7. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Stage.nl.

Artikel 14 - Elektronisch dataverkeer
De partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen de partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure bewijskracht hebben ter zake van de tussen de partijen bestaande afspraken.

Artikel 15 - Overmacht

 1. De partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden voor Stage.nl verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Stage.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stage.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen of waardoor het nakomen van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Stage.nl kan worden verlangd. Stage.nl zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtsituatie op de hoogte stellen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Stage.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stage.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 - Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of voor zover partijen het vertrouwelijke karakter van de informatie kennen of behoorden te kennen, mits de informatie niet uit een algemene bron toegankelijk is.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Stage.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Stage.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Stage.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 - Privacy
De persoons- en bedrijfsgegevens die door de opdrachtgever en/of student via het elektronische aanmeldformulier verstrekt zijn of anderszins aan Stage.nl ter beschikking zijn gesteld, worden in een geautomatiseerd bestand beheerd waarop de wet persoonsregistratie en de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing zijn.

Artikel 18 - Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle door Stage.nl verstrekte rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Stage.nl worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand openbaar gemaakt worden, of op een andere manier ter kennis van derden worden gebracht.
 2. Op het bepaalde in art 18 lid 1 en in art 3 lid 3 is de intellectuele eigendomsregelgeving die ondermeer het auteursrecht, octrooirecht en merkenrecht omvat van toepassing.

Artikel 19 - Geschillen en toepasselijk recht

 1. Geschillen zullen nadat partijen hebben getracht een geschil in onderling overleg op te lossen uitsluitend ter beslechting aan de bevoegde rechter te Arnhem worden voorgelegd.
 2. Op elke overeenkomst tussen Stage.nl en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 - Geschillen en toepasselijk recht
Bij inschrijving op onze website geeft u uitdrukkelijk toestemming om telefonisch of per e-mail benaderd te worden door Stage.nl met het doel (uitzend-)werk te vinden of een vacature te vervullen.

Stage.nl gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en stelt deze alleen ter beschikking aan een derde met het doel (uitzend-)werk te vinden of een vacature te vervullen.

YoungCapital Group B.V. is een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid. Hieronder VALLEN YoungCapital Professionals B.V., YoungCapital Payroll B.V., Young¬Capital Base B.V. (en haar groepsmaatschappijen YoungCapital B.V., YoungCapital International B.V. en CN Belgium N.V.), NoXa B.V., YoungCapital Soluti¬ons B.V., YoungCapital University B.V., YoungCapital Resources B.V., YoungCapital Staff B.V. en YoungCapital Payday B.V.